...

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:
Klim-Mart
Marta Mrugasiewicz
Adres: Przygoń, ul. Przylesie 23, 95-082 Dobroń
NIP: 8311550356

Z Administratorem można się skontaktować poprzez email:
e-mail: martamrugasiewicz@gmail.com

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie”.

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności, staramy się dochować wszelkiej
należytej staranności aby sprostać temu założeniu. Realizujemy normy i zasady wynikające z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: RODO (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. W szczególności, czynimy należyte
starania, aby dane osobowe były:

przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla zgodnych z prawem celów, o których informujemy w trakcie zbierania tych danych,
nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami podanymi w obowiązku
informacyjnym,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, ujawnieniem oraz
bezprawnym wykorzystaniem.

Celem niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych jest wypełnienie powyższych założeń.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Administrator
zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych
przez przepisy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do
nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Gdy
informujemy o:

art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej
zgody,
art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne
do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia
obowiązku prawnego,
art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie
uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich
jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Prawa podmiotów danych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej
danych osobowych, a w szczególności prawo do:

1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących zakresu danych posiadanych przez Administratora
oraz celu ich przetwarzania należy skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail
wysłaną na adres : martamrugasiewicz@gmail.com Podany adres e-mail należy wykorzystać również
w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Powierzenie danych

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym kategoriom podmiotów:

1. Podmiotowi dostarczającemu usługi hostingowe w celu przechowywania danych osobowych na
serwerze,
2. Podmiotowi świadczącemu usługi wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez
podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują
stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez
przepisy prawa.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym
organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Cele i czynności przetwarzania

Kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy

Strona zbiera dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzu tj.: imię, adres email oraz
numer telefonu. Ponadto, w treści wiadomości wysłanej za pomocą formularza Użytkownik
dobrowolnie może zawrzeć również inne dane osobowe. Dane osobowe są w tym przypadku
przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika
wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Podstawą
prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji
korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies tj. niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu
końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez
system teleinformatyczny Administratora.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies
wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu
Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Użytkownik może zmienić
ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Należy pamiętać,
że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.

Pliki Cookies wykorzystywane są do:

1. Optymalizacji strony pod wymogi użytkowników, w szczególności do rozpoznania urządzenia, z
którego dany użytkownik korzysta i poprawnego generowania na nim strony.
2. Prowadzenia danych statystycznych, umożliwiających zbadanie sposobu korzystania użytkowników
ze stron w celu ich lepszej optymalizacji, struktury czy zawartości.
3. Do utrzymywania sesji zalogowanych użytkowników tak, aby nie musieli ponownie wprowadzać
loginu i hasła po przeniesieniu się na inną podstronę.
4. W ramach polityki coockies na stronach stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz
„stałe” (persistent cookies). Pliki seryjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia przeglądarki. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

W ramach strony https://KLIM-MART.pl/ wykorzystywane są następujące pliki:

1. Niezbędne pliki cookies, które dają możliwość korzystania z usług dostępnych w ramach serwisu.
2. Pliki cookies pozwalające zapewnić bezpieczeństwo np. przez wykrywanie nadużyć w zakresie
uwierzytelniania serwisu.
3. Pliki umożliwiające zbieranie danych statystycznych pozwalających badać sposób korzystania ze
strony.
4. Pliki cookies „funkcjonalne” zapamiętujące użytkowników korzystających ze strony, ich ustawień
personalizacyjnych oraz dotyczących przystosowania wyglądu strony do preferencji użytkownika.

5. Przeglądarka internetowa domyślnie przechowuje pliki cookies w urządzeniu końcowym
użytkownika. Każdy użytkownik ma prawo do zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików
cookies w przeglądarkach, z których korzystają.
Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą mieć wpływ na dostępność treści
strony internetowej https://KLIM-MARTA.pl/
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.

Cookies własne.

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem
plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies
zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Pliki cookies są wykorzystywane do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających,
rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics,
co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do
zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy w ramach
usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest
strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na
serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i
nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Logi serwera
stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest
ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zgodnie z Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z
21.12.2012, poz. 1445) użytkownik witryny może wyłączyć stosowanie plików cookies lub zgadza się
na ich stosowanie.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.